Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 143,9 140,7 284,6
De 20 a 24 anys 76,4 80,8 157,2
De 25 a 54 anys 168,1 293,0 461,1
De 55 anys i més 731,2 987,5 1.718,7
Total 1.119,7 1.502,0 2.621,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.