Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Girona. 2008
    Valor
Agricultura 9,7
Indústria 73,0
Construcció 52,4
Serveis 217,7
Total 352,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.