Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus de lloc de treball
Catalunya. 2018
    Valor
Empleat (amb caps i sense subordinats) 2.312,5
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 173,2
Comandament intermedi 268,9
Director de petita, mitjana o gran empresa 64,8
Ocupat independent 14,6
No ho sap 10,2
Total 2.844,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.