Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Persona principal 1.159,6 733,0 1.892,6
Cònjuges 402,0 761,1 1.163,1
Altres 457,9 349,2 807,1
Total 2.019,5 1.843,3 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.