Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Lloc de naixement / Grups d'edat
Catalunya. 2010
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 241,3 8,3 100,9 350,5
De 25 a 54 anys 1.967,4 415,6 724,3 3.107,3
De 55 anys i més 259,2 184,0 44,8 487,9
Total 2.467,9 607,9 870,0 3.945,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.