Saltar al contingut principal
Població ocupada que no està cursant estudis
Parentiu amb la persona principal / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 99,2 82,8 182,0
Educació secundària 1a. etapa 424,8 406,8 831,6
Educació secundària 2a. etapa 336,5 328,8 665,4
Educació superior 706,9 681,9 1.388,8
Total 1.567,4 1.500,3 3.067,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles