Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2013
    Valor
Analfabets i educació primària 319,8
Educació secundària 1a. etapa 697,7
Educació secundària 2a. etapa 587,3
Educació superior 1.047,7
Total 2.652,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles