Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Valor
Analfabets i educació primària 163,5
Educació secundària 1a. etapa 783,4
Educació secundària 2a. etapa 696,7
Educació superior 1.404,1
Total 3.047,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles