Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Analfabets i educació primària 178,1
Educació secundària 1a. etapa 862,0
Educació secundària 2a. etapa 659,7
Educació superior 1.366,0
Total 3.065,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles