Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Barcelona 1.242,7 1.144,4 2.387,2
Girona 174,1 150,7 324,8
Lleida 107,1 83,2 190,3
Tarragona 177,6 147,6 325,2
Total 1.701,5 1.526,0 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.