Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província / Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
 Barcelona    Girona    Lleida  Tarragona     Total
Agricultura 21,2 11,2 18,9 22,2 73,5
Indústria 557,2 71,8 37,0 64,1 730,1
Construcció 254,8 45,0 26,0 46,1 371,9
Serveis 1.753,6 215,2 125,0 223,0 2.316,8
Total 2.586,7 343,3 207,0 355,4 3.492,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.