Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Barcelona. 4t trimestre de 1999
    Valor
Agricultura 25,1
Indústria 599,2
Construcció 177,0
Serveis 1.207,3
Total 2.008,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.