Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Girona. 4t trimestre de 1999
    Valor
Agricultura 12,0
Indústria 59,9
Construcció 30,9
Serveis 146,5
Total 249,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.