Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Lleida. 4t trimestre de 1999
    Valor
Agricultura 23,6
Indústria 19,2
Construcció 23,9
Serveis 83,7
Total 150,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.