Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Tarragona. 4t trimestre de 1999
    Valor
Agricultura 24,2
Indústria 46,7
Construcció 37,5
Serveis 149,3
Total 257,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.