Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Girona. 1r trimestre del 2020
    Valor
Agricultura 8,4
Indústria 67,9
Construcció 26,1
Serveis 245,7
Total 348,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.