Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe
Tarragona. 1r trimestre del 2020
    Valor
Homes 333,8
Dones 338,6
Total 672,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.