Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Lloc de naixement
Catalunya. 1999
    Valor
Catalunya 3.436,9
Zona est 206,1
Zona nord 136,3
Zona centre 413,9
Zona sud 815,8
Estranger 219,3
Total 5.228,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.