Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 1999
    Valor
Persona principal 922,0
Persona no principal 1.190,5
Total 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles