Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Hores treballades
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Menys de 35 hores setmanals 802,4
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.444,1
45 hores setmanals i més 192,3
Total 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles