Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Una persona 326,0
Dues persones 587,1
Tres persones 545,2
Quatre persones 485,1
Cinc persones i més 207,4
Total 2.150,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.