Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Relació amb l'activitat de la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Ocupada 1.222,5
Desocupada 75,5
Inactiva 852,9
Comptada a part 0,0
Total 2.150,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població desocupada i inactiva des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.