Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Inactius que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Cap inactiu 681,8
Un inactiu 808,4
Dos inactius 548,6
Tres inactius i més 112,1
Total 2.150,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.