Skip to main content
Groupings
Code Description
1*01 Explotació de bestiar boví
1*02 Explotació de bestiar oví i cabrum
1*03 Explotació de bestiar porcí
1*04 Avicultura
1*05 Cuniculicultura
1*06 Altres explotacions ramaderes NCAA
1*07 Explotacions mixtes
1*11 Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids. Coqueries
1*12 Extracció de petroli i gas natural
1*13 Refinació de petroli
1*14 Extracció i transformació de minerals radioactius
1*15 Producció, transport i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
1*16 Captació, tractament i distribució d'aigua. Fabricació de gel
1*21 Extracció i preparació de minerals metàl·lics
1*22 Producció i primera transformació de metalls
1*23 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
1*24 Indústries de productes minerals no metàl·lics
1*25 Indústries químiques
1*31 Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
1*32 Construcció de maquinària i equips mecànics
1*33 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors, inclosa la seva instal·lació
1*34 Construcció de maquinària i material elèctric
1*35 Fabricació de material electrònic (llevat del d'ordinadors)
1*36 Construcció de vehicles automòbils i les seves peces de recanvi
1*37 Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells
1*38 Construcció d'altres materials de transport
1*39 Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars
1*41 Indústries de productes alimentaris i begudes
1*42 Indústries d'altres productes alimentaris, begudes i tabac
1*43 Indústries tèxtils
1*44 Indústries del cuir
1*45 Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
1*46 Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
1*47 Indústries del paper i fabricació d'articles de paper. Arts gràfiques i edició
1*48 Indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques
1*49 Altres indústries manufactureres
1*50 Construcció
1*61 Comerç a l'engròs
1*62 Recuperació de productes
1*63 Intermediaris del comerç
1*64 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac, en establiments permanents
1*65 Comerç al detall de productes industrials no alimentaris, en establiments permanents
1*66 Comerç al detall mixt o integrat. Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent (ambulant, encants i parades de mercat). Comerç al detall mitjançant màquines expenedores. Comerç al detall per correspondència
1*67 Serveis d'alimentació
1*68 Serveis de dispesa
1*69 Reparacions
1*71 Transport per ferrocarril
1*72 Altres transports terrestres
1*73 Transport marítim i per vies navegables interiors
1*74 Transport aeri
1*75 Activitats similars als transports
1*76 Telecomunicacions
1*81 Institucions financeres
1*82 Assegurances
1*83 Auxiliars financers i d'assegurances. Activitats immobiliàries
1*84 Serveis prestats a les empreses
1*85 Lloguer de béns mobles
1*86 Lloguer de béns immobles
1*91 Serveis agrícoles, ramaders, forestals i pesquers
1*92 Serveis de sanejament, neteja i similars. Serveis contra incendis i similars
1*93 Educació i investigació
1*94 Sanitat i serveis veterinaris
1*95 Assistència i serveis socials
1*96 Serveis recreatius i culturals
1*97 Serveis personals
1*98 Parcs d'esbarjo, fires i altres serveis relacionats amb l'espectacle. Organització de congressos. Parcs o recintes firals
1*99 Serveis NCAA
2*01 Doctors i llicenciats en ciències biològiques. Enginyers agrònoms i forestals
2*02 Enginyers tècnics agrícoles i forestals. Tècnics en biologia, agronomia, silvicultura i similars
2*09 Altres professionals de l'agricultura, la ramaderia, la caça, la silvicultura i la pesca NCAA
2*11 Doctors i llicenciats en ciències físiques, en geofísiques i en geològiques. Enginyers de mines
2*12 Doctors i llicenciats en ciències químiques
2*13 Enginyers tècnics de mines, facultatius i pèrits
2*19 Altres professionals de l'energia, l'aigua, la mineria i les indústries químiques NCAA
2*21 Enginyers aeronàutics i navals, de telecomunicacions, d'armament i construcció, i similars
2*22 Enginyers tècnics i ajudants de l'aeronàutica, ajudants d'enginyers d'armament i construcció, i similars
2*29 Altres professionals de les indústries de l'aeronàutica, les telecomunicacions i la mecànica de precisió NCAA
2*31 Enginyers industrials i tèxtils
2*32 Enginyers tècnics industrials i tèxtils, i tècnics en arts gràfiques
2*39 Altres professionals de les indústries manufactureres NCAA
2*41 Arquitectes i enginyers superiors de camins, canals i ports
2*42 Arquitectes tècnics i enginyers tècnics de la construcció
2*43 Delineants i decoradors
2*49 Altres professionals de la construcció NCAA
2*51 Agents comercials
2*52 Tècnics en hoteleria
2*59 Altres professionals del comerç i l'hoteleria NCAA
2*61 Gestors o intermediaris en les operacions de transport i conductors de vehicles terrestres
2*69 Altres professionals del transport i les comunicacions NCAA
2*71 Professionals de les assegurances
2*72 Gestors d'assumptes públics i privats
2*73 Professionals del dret
2*74 Professionals de l'economia i de les finances. Especialistes en inversions i mercats i altres tècnics similars
2*75 Professionals de la publicitat
2*76 Professionals de la informàtica i de les ciències exactes
2*77 Professionals d'activitats diverses
2*79 Altres professionals de les finances, el dret, les assegurances i els lloguers NCAA
2*81 Professionals que presten serveis de neteja
2*82 Personal docent de l'ensenyament
2*83 Professionals de la sanitat
2*84 Professionals d'activitats parasanitàries
2*85 Professionals de l'espectacle
2*86 Professions liberals, artístiques i literàries
2*87 Professionals de loteries, apostes i altres jocs de sort, envit i atzar
2*88 Professionals diversos
2*89 Altres professionals dels serveis a què es refereix aquesta divisió
3*01 Activitats relacionades amb el cinema, el teatre i el circ
3*02 Activitats relacionades amb el ball
3*03 Activitats relacionades amb la música
3*04 Activitats relacionades amb l'esport
3*05 Activitats dels espectacles taurins