Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Província
Catalunya. 4t trimestre del 2013
 Barcelona    Girona    Lleida  Tarragona     Total
Agricultura 9,8 6,8 16,9 13,3 46,9
Indústria 393,6 68,4 25,5 48,9 536,4
Construcció 123,9 21,5 15,2 26,3 186,8
Serveis 1.686,7 201,7 129,1 211,1 2.228,7
Total 2.214,1 298,4 186,7 299,6 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.