Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Lloc de naixement
Catalunya. 2018
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 216,9 4,7 71,0 292,5
De 25 a 54 anys 2.004,2 223,9 660,6 2.888,7
De 55 anys i més 374,6 171,5 71,3 617,4
Total 2.595,7 400,1 802,9 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.