Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Grups d'edat
Catalunya. 1999
  Assalar.   No assal.   No cl.     Total
De 16 a 24 anys 379,1 26,7 42,8 448,6
De 25 a 44 anys 1.320,7 249,5 58,0 1.628,2
De 45 a 54 anys 408,8 151,8 19,5 580,1
De 55 anys i més 179,0 96,4 12,7 288,0
Total 2.287,5 524,4 132,9 2.944,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa tres anys o més.