Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 1999
  Assalar.   No assal.   No cl.     Total
Agricultura 33,2 58,4 0,0 91,7
Indústria 698,3 72,4 0,0 770,7
Construcció 212,8 58,4 0,0 271,2
Serveis 1.343,1 335,2 0,0 1.678,3
No classificables 0,0 0,0 132,9 132,9
Total 2.287,5 524,4 132,9 2.944,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa tres anys o més.