Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2010
  An. i prim.   Secund.   Superior  
   Total
Assalariats 498,8 1.462,2 1.094,2 3.055,2
No assalariats 103,3 252,7 172,7 528,7
No classificables 114,2 189,5 58,1 361,9
Total 716,3 1.904,4 1.325,0 3.945,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.