Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Inactius que hi habiten / Persones que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre de 1999
 Cap inactiu  Un inactiu  Dos inactius   Tres inact. i més     Total
Una persona 101,1 225,0 0,0 0,0 326,0
Dues persones 186,4 142,9 257,8 0,0 587,1
Tres persones 206,4 173,7 132,8 32,2 545,2
Quatre persones 160,4 191,7 96,0 37,0 485,1
Cinc persones i més 27,5 75,0 62,0 42,9 207,4
Total 681,8 808,4 548,6 112,1 2.150,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.