Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten / Ocupats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre de 1999
 Cap ocupat  Un ocupat  Dos ocupats   Tres ocup. i més     Total
Una persona 233,8 92,2 0,0 0,0 326,0
Dues persones 277,6 168,5 141,1 0,0 587,1
Tres persones 57,7 221,8 236,6 29,1 545,2
Quatre persones 15,2 165,7 223,7 80,4 485,1
Cinc persones i més 5,4 49,1 70,1 82,8 207,4
Total 589,7 697,3 671,5 192,3 2.150,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.