Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Desocupats que hi habiten / Persones que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre de 1999
 Cap desocupat  Un desocupat  Dos desocupats i més     Total
Una persona 317,2 8,9 0,0 326,0
Dues persones 537,7 47,6 1,9 587,1
Tres persones 462,1 78,9 4,1 545,2
Quatre persones 404,6 69,3 11,1 485,1
Cinc persones i més 153,2 44,8 9,5 207,4
Total 1.874,8 249,4 26,6 2.150,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.