Saltar al contingut principal

Estrangers amb targeta de residència. Per país de nacionalitat. Províncies

Estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. Per país de nacionalitat. Províncies 2020
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Total 869.739 162.219 93.076 153.093 1.278.127
Total Unió Europea (UE28) 343.003 59.807 46.127 67.003 515.940
Romania 52.027 21.325 34.525 35.553 143.430
Itàlia 89.549 5.852 967 5.717 102.085
França 47.839 9.784 594 3.970 62.187
Alemanya 26.621 3.729 293 2.813 33.456
Regne Unit 27.947 3.973 420 4.541 36.881
Portugal 19.426 2.849 2.082 2.103 26.460
Polònia 15.490 2.032 2.477 2.350 22.349
Bulgària 9.072 2.624 3.351 2.975 18.022
Països Baixos 12.683 2.555 175 1.566 16.979
Suècia 10.013 244 29 169 10.455
Bèlgica 5.190 1.766 96 1.120 8.172
Lituània 1.813 602 246 1.299 3.960
República Txeca 2.338 411 129 586 3.464
Eslovàquia 1.635 431 293 727 3.086
Irlanda 3.893 330 50 281 4.554
Hongria 3.014 308 59 357 3.738
Àustria 2.824 143 57 124 3.148
Resta Unió Europea 11.629 849 284 752 13.514
Total resta Europa 33.901 9.978 4.932 7.675 56.486
Ucraïna 9.774 3.528 3.505 2.601 19.408
Rússia 12.425 4.578 637 2.384 20.024
Moldàvia 1.675 526 402 1.168 3.771
Suïssa 3.174 799 26 808 4.807
Resta Europa 6.853 547 362 714 8.476
Total Àfrica 164.594 56.807 31.267 48.651 301.319
Marroc, el 124.543 40.057 16.849 41.034 222.483
Gàmbia 5.265 7.892 1.633 349 15.139
Senegal 10.997 3.416 4.066 3.173 21.652
Algèria 3.305 778 2.541 1.925 8.549
Mali 3.420 1.938 2.127 280 7.765
Nigèria 3.708 466 602 742 5.518
Ghana 5.154 438 408 423 6.423
Guinea 1.963 716 1.256 134 4.069
Mauritània 1.035 414 375 27 1.851
Resta Àfrica 5.204 692 1.410 564 7.870
Total Amèrica 177.959 22.223 7.006 18.167 225.355
Equador 22.221 1.238 549 1.759 25.767
Colòmbia 16.127 2.469 1.655 3.764 24.015
Bolívia 20.040 2.046 571 1.199 23.856
Perú 15.101 743 517 827 17.188
República Dominicana 13.613 1.164 648 1.175 16.600
Argentina 13.502 1.856 439 2.110 17.907
Brasil 10.307 1.573 926 1.682 14.488
Xile 5.497 755 164 679 7.095
Uruguai 4.515 1.052 124 774 6.465
Cuba 4.931 753 258 961 6.903
Hondures 10.449 6.017 191 443 17.100
Paraguai 8.133 246 92 437 8.908
Veneçuela 18.405 1.234 609 1.429 21.677
Mèxic 4.110 265 106 345 4.826
Estats Units, els 6.180 400 68 275 6.923
Resta Amèrica 4.828 412 89 308 5.637
Total Àsia 149.338 13.246 3.719 11.518 177.821
Xina 54.612 4.855 2.143 4.056 65.666
Pakistan 43.788 1.112 845 4.199 49.944
Índia 16.120 5.591 392 1.730 23.833
Filipines 10.460 375 22 449 11.306
Bangladesh 6.862 104 83 33 7.082
Geòrgia 4.187 392 72 420 5.071
Armènia 2.963 199 28 116 3.306
Resta d'Àsia 10.346 618 134 515 11.613
Total Oceania 723 85 9 34 851
No consta 221 73 16 45 355
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Darrera actualització: 6 de juliol de 2021.

Estadística ESTRES

Nota metodològica

Definició de conceptes

Estranger
Persona que no té la nacionalitat espanyola, sense perjudici d'allò establert en lleis especials i en els tractats internacionals signats per Espanya (Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social).
Residents estrangers
Nombre d'estrangers, segons el registre de l'Observatori Permanent de la Immigració del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que en una determinada data resideixen a Catalunya amb un permís de residéncia en vigor. Les dades són una informació de tipus estoc a 31 de desembre de cada any.

Aspectes metodològics

Aquesta estadística s'obté a partir dels fitxers obtinguts del Registre Central d'Estrangers, registre administratiu que gestiona la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, depenent del Ministeri de l'Interior.

L'explotació estadística d'aquests fitxers correspon a l'Observatori Permanent de la Immigració, que depèn del Ministeri d'Ocupació i de la Seguretat Social.

Es tracta d'una estadística d'estoc amb periodicitat trimestral. Es comptabilitza i analitza el nombre d'estrangers que disposen d'un certificat de registre o una targeta de residència en vigor al final de cada trimestre.

La legislació aplicable als estrangers que resideixen a Espanya depèn del seu règim de residència i aquest, en gran part, de la nacionalitat dels estrangers.

Aquesta estadística no inclou els estrangers següents:

  • Els que es trobin a Espanya en situació d'estada (tres mesos per semestre).
  • Els que es trobin a Espanya amb autorització d'estada per a la realització de cursos, estudis, treballs d'investigació o formació i voluntariat.
  • Els treballadors transfronterers que no resideixen a Espanya.
  • Els sol·licitants d'asil i els que han obtingut l'estatut de refugiats o l'estatut d'apàtrida.
  • Els estrangers de règim comunitari que no hagin sol·licitat la seva inscripció al Registre Central d'Estrangers o que l'hagin sol·licitat i no hagin obtingut encara el corresponent certificat.
  • Els estrangers que tenen caducada la seva documentació de residència i l'estan renovant.

Els estrangers autoritzats a romandre a Espanya estan obligats a posar en coneixement de l'Oficina d'Estrangeria o de la Comissaria de Policia corresponents de l'indret on resideixin o romanguin, els canvis de nacionalitat, de domicili habitual i d'estat civil.

Com a país de nacionalitat s'entén la nacionalitat de l'estranger. En el cas de doble nacionalitat, es comptabilitza la que ha utilitzat l'estranger per dur a terme el tràmit de sol·licitud d'autorització, targeta o certificat de registre.

Pel que fa a la província, és aquella en què l'estranger comunica que resideix en el moment que s'expedeix el certificat de registre o targeta de residència que es troba en vigor.

A partir de l'any 2010, les dades s'han revisat amb l'objectiu de descomptar les persones que han accedit a la nacionalitat espanyola i els estrangers que han mort a Espanya i que tenien una autorització de residència en vigor en el moment del decés.

Les dades són a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".