Saltar al contingut principal

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social. Per sectors. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del carbó. Per sectors. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. A 31 de desembre 2022 (p)
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Alt Camp 95 6.020 675 9.185 15.975
Alt Empordà 235 5.130 3.090 26.000 34.455
Alt Penedès 120 11.460 1.820 21.175 34.575
Alt Urgell 170 850 415 3.170 4.605
Alta Ribagorça 5 35 120 775 935
Anoia 115 8.850 1.750 18.055 28.765
Aran 5 130 315 4.585 5.030
Bages 350 16.785 2.950 39.055 59.140
Baix Camp 380 8.930 3.995 37.730 51.040
Baix Ebre 630 3.415 1.900 15.815 21.760
Baix Empordà 145 3.415 4.695 23.340 31.590
Baix Llobregat 145 50.500 19.160 225.935 295.745
Baix Penedès 55 3.660 1.590 14.625 19.930
Barcelonès 245 80.000 39.520 1.069.830 1.189.595
Berguedà 140 1.955 660 5.225 7.980
Cerdanya 15 205 590 5.420 6.230
Conca de Barberà 55 3.700 320 2.355 6.430
Garraf 15 3.460 1.870 19.770 25.115
Garrigues 315 1.005 275 1.900 3.495
Garrotxa 200 10.680 1.245 10.140 22.260
Gironès 280 10.615 5.395 86.315 102.605
Maresme 175 15.495 5.900 82.970 104.545
Moianès 60 1.260 155 1.400 2.875
Montsià 220 4.360 925 9.975 15.485
Noguera 595 1.905 800 5.020 8.320
Osona 1.065 21.715 2.685 35.910 61.370
Pallars Jussà 130 170 355 2.135 2.790
Pallars Sobirà 15 85 115 1.370 1.585
Pla d'Urgell 400 4.375 815 6.375 11.965
Pla de l'Estany 270 4.365 870 5.725 11.230
Priorat 55 535 50 905 1.545
Ribera d'Ebre 50 460 365 2.555 3.430
Ripollès 20 2.360 305 5.995 8.680
Segarra 310 5.925 250 3.125 9.605
Segrià 1.425 6.875 6.055 72.895 87.250
Selva 290 16.490 3.695 25.380 45.860
Solsonès 160 980 375 2.375 3.890
Tarragonès 80 14.315 6.795 93.745 114.935
Terra Alta 55 670 145 910 1.775
Urgell 255 3.255 665 6.375 10.550
Vallès Occidental 275 75.720 19.175 247.615 342.785
Vallès Oriental 275 40.825 7.705 75.250 124.055
No comarcalitzats 0 5 0 20 20
Catalunya 9.905 452.940 150.530 2.328.425 2.941.805
Metropolità 1.130 263.130 91.540 1.701.995 2.057.795
Comarques Gironines 1.440 53.050 19.295 182.895 256.680
Camp de Tarragona 670 33.500 11.840 143.920 189.925
Terres de l'Ebre 955 8.910 3.335 29.255 42.450
Ponent 3.305 23.340 8.855 95.690 131.190
Comarques Centrals 1.805 42.695 7.075 84.240 135.815
Alt Pirineu i Aran 335 1.470 1.905 17.460 21.170
Penedès 260 26.840 6.690 72.955 106.750
Barcelona 2.970 327.910 103.320 1.842.510 2.276.710
Girona 1.470 53.320 19.770 187.540 262.095
Lleida 3.790 25.635 10.680 110.570 150.680
Tarragona 1.675 46.075 16.765 187.805 252.315
Font: Idescat, a partir dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 17 de gener de 2023.

Estadística AFIC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Treballador afiliat al sistema de la Seguretat Social
Persona que exerceix una activitat laboral a canvi d'una remuneració, afiliada al règim general de la Seguretat Social o al règim especial de la mineria del carbó en situació d'alta laboral i situacions assimilades a l'alta com incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, desocupació parcial, etc. No s'hi inclouen els treballadors en situació de desocupació, treballadors amb convenis especials, treballadors d'empreses acollides a plans de reconversió i treballadors que reben ajuts en concepte de jubilació anticipada o altres situacions sense efecte en cotitzacions. Una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, tant si té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diversos.

Aspectes metodològics

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador i per a tot el Sistema. És a dir, la persona que treballa s'afilia quan comença la seva vida laboral i es dona d'alta en algun dels règims del Sistema; sens perjudici de les altes i baixes laborals que pugui tenir al llarg de la vida laboral, l'afiliació serà única. Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents.

Es publiquen les afiliacions de treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del carbó a 31 de desembre segons ubicació del compte de cotització. La informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que realitza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En el règim general i el règim especial de la mineria del carbó , els treballadors s'agrupen en comptes de cotització. Aquests comptes estan constituïts per un conjunt de treballadors per compte d'altri que desenvolupen l'activitat laboral en un o diversos centres de treball d'una mateixa empresa, dins d'una mateixa província i, en general, realitzen una activitat principal similar i tenen característiques homogènies pel que fa a la cotització a la Seguretat Social.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".