Saltar al contingut principal

Regulació de l'ocupació. Expedients i treballadors afectats. Per sectors

Regulació de l'ocupació. Procediments i treballadors afectats. Per sectors Catalunya. 2021
Treballadors afectats
Procediments Rescissió Suspensió Reducció Total
Agricultura 22 0 62 16 78
Indústria 797 5.451 39.473 4.112 49.036
Construcció 87 151 362 71 584
Serveis 6.560 5.404 41.399 10.744 57.547
Sense especificar 0 0 0 0 0
Total 7.466 11.006 81.296 14.943 107.245
Font: Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Treballadors afectats per comunicats no desistits i resolts autoritzats.

Darrera actualització: 1 de febrer de 2022.

Estadística REGOCU

Nota metodològica

Definició de conceptes

Regulació de l'ocupació
Nombre d'expedients presentats per les empreses o representants legals dels treballadors per tal de sol·licitar la suspensió o extinció de relacions laborals o reduccions de jornada, per causes econòmiques o d'altres tipus, i que han estat resolts per l'autoritat laboral.

Aspectes metodològics

S'hi inclouen els expedients de regulació d'ocupació que afecten Catalunya, tant si la gestió de l'expedient l'ha fet el Departament d'Empresa i Ocupació com si l'ha fet el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

La font d'informació és el full estadístic que per a cada expedient de regulació d'ocupació acabat s'emplena als serveis territorials del Departament d'Empresa i Ocupació o a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d'Empresa i Ocupació, o a la Direcció General de Treball del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Els expedients de regulació d'ocupació es classifiquen segons els conceptes següents:

  • forma d'acabament: autoritzats i comunicats no desistits, no autoritzats i desistits (que inclou també els arxivats i els inadmissibles);
  • tipus: pactat i no pactat (fins l'any 2009 els expedients autoritzats presentats pels treballadors i els de força major es classifiquen com a pactats; a partir de l'any 2010, atès que per a aquests expedients aquesta informació no procedeix, com tampoc per als expedients que afecten a socis de cooperatives, es classifiquen com a no pactats);
  • efecte: només té sentit per als expedients autoritzats i comunicats no desistits i pot ser suspensió o extinció de les relacions de treball o reducció de la jornada. Les jubilacions anticipades es consideren estadísticament com a extincions.

A partir de l'entrada en vigor del Reial decret 801/2011, que aprova el Reglament dels procediments de regulació d'ocupació i d'actuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius, s'entén per suspensió el cessament de l'activitat que afecta a dies complets, tant si són continuats com alterns, mentre que la reducció de jornada es defineix com la disminució temporal de la jornada de treball entre un 10 i un 70%, computada sobre la base d'una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Per tant, les estadístiques de regulació d'ocupació del període comprès entre l'entrada en vigor del Reial decret llei 10/2010 i l'entrada en vigor del Reial decret 801/2011, pel que fa a les mesures de suspensió i reducció, cal interpretar-les amb cautela atesos aquests canvis associats a la gestió dels expedients i s'han de tenir presents en les anàlisis de les sèries temporals de dades.

Els comunicats no desistits són expedients iniciats a partir del 12 de febrer de 2012 (entrada en vigor del Reial decret llei 3/2012, de 10 febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral). Es comptabilitzen temporalment segons la data de la comunicació de la decisió empresarial un cop finalitzat el període de consultes.Des del 12 de febrer de 2012, els expedients autoritzats només inclouen els de força major i els que afecten els socis de societats cooperatives.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".