Saltar al contingut principal
Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Catalunya
Total OCDE Unió Europea (UE_27) Amèrica del Nord Amèrica Llatina Resta d'Amèrica Àsia i Oceania Àfrica Paradisos fiscals
2021 2.968,8 2.642,4 1.930,0 188,0 327,1 70,4 157,0 0,6 78,3
2020 3.119,4 2.912,4 1.781,5 81,3 32,8 1,5 461,1 0,7 16,7
2019 3.838,9 3.496,0 1.726,2 49,7 609,1 3,1 312,9 12,1 18,3
2018 4.420,4 4.211,2 3.691,3 98,2 115,8 7,3 110,3 1,2 8,4
2017 3.432,3 2.935,7 2.228,9 52,3 269,0 17,8 70,6 156,6 31,2
2016 8.272,3 7.928,4 6.383,7 159,9 1.127,8 9,8 241,8 5,5 18,1
2015 5.495,0 4.425,9 3.507,1 178,4 381,7 23,3 782,4 12,3 13,1
2014 3.064,6 2.932,8 1.963,3 68,6 525,1 23,0 150,8 0,3 17,8
2013 3.661,8 3.367,6 2.617,2 285,5 129,9 148,5 88,1 2,4 3,4
2012 2.741,6 2.429,6 1.923,0 41,0 119,4 26,1 63,1 0,1 62,9
2011 3.132,1 2.936,2 2.350,4 18,8 23,2 58,7 28,7 0,9 33,9
2010 4.890,5 4.804,2 4.145,1 61,9 21,1 8,6 6,3 2,5 5,5
2009 1.578,5 1.459,4 1.130,1 49,4 43,1 7,6 20,7 6,3 11,2
2008 2.992,6 2.857,4 2.697,0 28,0 65,7 4,2 20,5 0,2 16,6
2007 2.641,6 2.546,5 1.769,5 89,9 22,2 4,7 13,5 3,3 13,8
2006 2.669,5 2.605,0 1.837,7 73,4 18,1 9,6 32,7 0,6 15,7
2005 2.258,9 2.182,4 1.666,6 327,4 30,1 1,5 2,7 0,6 11,2
2004 1.597,6 1.348,0 999,5 222,0 206,7 1,5 42,0 2,3 3,4
2003 1.320,9 1.238,0 980,8 97,3 55,7 3,4 48,0 0,2 4,8
2002 2.142,8 2.050,7 1.754,9 45,0 35,5 4,8 28,6 0,6 23,2
2001 3.324,6 3.266,5 2.989,4 98,2 21,8 3,4 22,2 3,6 12,3
2000 2.678,1 2.618,2 2.080,3 131,1 50,2 3,7 14,2 2,3 8,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: Inversió bruta efectiva. Dades provisionals. El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.

Darrera actualització: 24 de març de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Inversió estrangera
Inversió realitzada per persones físiques no residents a Espanya o per persones jurídiques domiciliades a l'estranger, registrada en el Ministeri d'Economia. Prové d'operacions de participació en societats espanyoles, constitució o ampliació de sucursals, subscripció i adquisició de valors negociables representatius d'emprèstits emesos per residents, participació en fons d'inversió i adquisició de béns immobles situats a Espanya i valorats en més de tres milions d'euros. Es considera la inversió bruta efectiva, és a dir, la inversió registrada un cop descomptades les adquisicions d'accions i participacions de societats espanyoles a altres no residents i les comptabilitzacions múltiples de la mateixa inversió, com a conseqüència de les reestructuracions de grups empresarials a Espanya.

Aspectes metodològics

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou la financiació entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els prèstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques econòmiques segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Les dades per àrees econòmiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

Es tracta de dades provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".