Saltar al contingut principal
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat (CCAE-2009) Catalunya
Total Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca Indústries extractives Indústries manufactureres Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Aigua, sanejament i gestió de residus Construcció Comerç a l'engròs i al detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i d'assegurances Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Educació Activitats sanitàries i de serveis socials Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis
2021 1.381,2 29,8 0,0 456,4 3,4 36,5 31,9 703,3 0,0 3,4 8,8 90,6 6,8 1,5 1,0 0,0 7,4 0,4 0,0
2020 3.847,3 39,0 0,0 3.058,1 16,8 0,0 17,9 564,3 0,0 37,0 45,4 28,2 5,7 17,5 10,4 7,0 0,0 0,0 0,0
2019 1.789,4 57,2 0,0 553,3 28,4 0,0 35,1 769,8 10,5 132,1 51,5 49,5 38,8 20,7 9,4 9,3 1,4 22,5 0,0
2018 5.902,1 3.035,9 0,0 310,6 20,6 0,0 7,8 2.242,1 134,1 41,9 10,3 23,9 19,0 13,6 18,8 0,0 14,3 9,2 0,0
2017 2.554,6 145,4 0,7 231,0 85,0 0,1 6,3 651,0 1.095,1 149,7 10,3 13,7 100,5 13,6 2,1 13,2 21,3 14,4 1,3
2016 2.221,8 4,6 0,0 343,1 4,4 19,0 18,2 967,3 524,8 28,3 65,6 12,1 162,7 22,7 5,0 6,0 23,2 14,8 0,1
2015 1.241,1 0,0 4,6 386,3 27,5 105,7 125,4 235,4 20,4 7,8 28,3 94,1 103,3 39,6 4,0 0,0 0,0 58,6 0,0
2014 2.792,9 18,4 1,7 500,2 0,2 1.445,7 23,7 562,5 84,3 15,5 21,9 28,6 56,0 11,5 2,1 0,0 1,7 18,8 0,1
2013 2.053,5 27,2 0,0 1.017,4 0,1 7,4 237,2 270,7 88,4 1,4 92,0 130,4 111,2 42,2 5,8 0,0 3,8 18,1 0,1
2012 2.302,2 20,8 0,1 491,8 1,6 5,9 318,5 1.039,5 10,4 6,4 31,2 27,1 279,7 40,2 8,4 0,1 0,0 20,3 0,2
2011 2.541,2 1,0 0,9 582,9 12,1 8,2 105,7 1.394,7 24,4 28,7 81,8 85,6 135,9 6,8 61,3 0,1 3,8 7,3 0,0
2010 1.800,5 2,3 11,1 308,5 1,4 4,9 85,0 134,1 3,7 59,3 3,9 956,5 121,2 15,5 2,3 0,1 0,0 89,0 1,7
2009 1.568,8 0,0 3,7 719,6 1,1 1,2 97,6 350,4 75,6 68,8 29,0 20,6 89,6 68,8 1,4 0,4 1,1 39,9 0,0
2008 3.936,6 2,8 8,1 1.970,0 42,9 90,9 147,8 653,4 66,8 171,3 29,0 514,1 148,7 42,4 10,7 0,0 15,4 22,0 0,3
2007 5.626,1 0,7 0,0 2.802,5 7,7 147,6 195,0 657,2 76,4 115,1 1.145,0 178,0 161,8 46,5 65,4 0,0 0,5 26,7 0,0
2006 5.035,9 2,1 1,7 1.858,4 61,5 235,8 598,8 319,4 66,9 369,8 123,9 706,0 379,6 210,8 13,9 0,6 55,2 31,6 0,0
2005 2.504,1 0,6 0,0 1.132,9 0,0 25,4 56,5 833,7 24,4 205,3 32,0 54,2 14,1 39,4 3,1 0,0 50,3 31,7 0,1
2004 4.430,2 0,9 0,0 1.984,5 0,0 4,9 24,2 553,7 39,2 81,2 75,7 45,2 1.580,9 16,1 4,3 0,0 0,8 18,4 0,0
2003 4.113,3 0,3 0,0 3.462,4 22,9 19,8 33,6 372,8 16,4 97,7 11,5 13,3 15,8 22,8 2,8 0,0 5,8 15,4 0,0
2002 1.909,5 42,3 0,0 879,8 7,8 1,2 33,3 443,2 10,0 27,4 28,2 70,4 2,7 8,2 186,8 0,0 166,1 2,2 0,0
2001 1.612,2 0,7 0,0 710,6 0,5 9,4 15,0 314,5 8,5 84,0 29,1 343,6 29,8 19,5 19,7 0,0 2,8 24,4 0,0
2000 5.409,1 0,0 0,2 3.578,0 0,0 46,5 22,6 728,6 4,2 2,7 77,0 890,5 10,1 25,8 0,4 0,2 0,0 22,3 0,1
Unitats: Milions d'euros.
Font:
2000-2010: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivat.
2011-2021: Idescat, a partir de dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: Inversions directes originades a Catalunya. Dades provisionals.

Darrera actualització: 24 de març de 2022.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou la financiació entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els prèstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques econòmiques segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Es tracta de dades provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".