Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per seccions TARIC

Comerç amb l'estranger (p). Per seccions TARIC Catalunya. 2021
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Animals vius i productes del regne animal 4.820,9 2.101,3 2.719,6 229,4
Productes del regne vegetal 2.322,0 4.199,4 -1.877,4 55,3
Greixos, olis i derivats, ceres 1.165,6 944,6 221,0 123,4
Aliments, begudes, tabac i similars 4.570,5 3.631,4 939,1 125,9
Productes minerals 3.126,8 7.222,7 -4.096,0 43,3
Productes de les indústries químiques o afins 17.209,3 18.482,8 -1.273,5 93,1
Plàstic, cautxú i manufactures 7.058,7 6.235,8 822,9 113,2
Pell, cuir, articles viatge, manufactures de tripes 732,4 598,9 133,5 122,3
Fusta, carbó vegetal, suro i cistells 280,2 375,5 -95,4 74,6
Pastes fusta o cel·lulosa, paper, cartó i residus 2.047,2 1.519,7 527,5 134,7
Matèries tèxtils i les seves manufactures 5.473,2 7.082,2 -1.609,0 77,3
Calçat, barrets, paraigües i flors artificials 435,5 1.011,7 -576,2 43,0
Manufactures pedra, guix, vidre i ceràmica 774,5 855,0 -80,5 90,6
Perles i metalls preciosos, bijuteria i monedes 403,1 254,7 148,5 158,3
Metalls comuns i les seves manufactures 5.642,4 6.065,9 -423,5 93,0
Maquinària, material elèctric, aparells imatge i so 9.889,9 15.109,0 -5.219,0 65,5
Material de transport 9.945,1 8.712,5 1.232,6 114,1
Fotografia, aparells de mesura, rellotgeria i música 1.256,4 2.869,7 -1.613,3 43,8
Armes i municions i accessoris 59,5 11,4 48,2 524,4
Mercaderies i productes diversos 2.677,8 3.602,1 -924,3 74,3
Objectes d'art, de col·lecció i d'antiguitat 41,2 12,7 28,5 323,5
No classificats en altres apartats 632,3 73,7 558,7 858,5
Total 80.564,6 90.972,7 -10.408,1 88,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
Nota: (p) Dades provisionals.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022.

Estadística COMEST

Nota metodològica

Definició de conceptes

Comerç amb l'estranger
Operacions de compra o venda de mercaderies entre Catalunya i altres països. No s'hi inclou el comerç amb la resta d'Espanya.
Exportació
Valor dels béns que surten cap a un país determinat. Estadísticament es mesura com a valor FOB (franc on board) que inclou el cost de les mercaderies, més les despeses de transport fins a la sortida del territori.
Importació
Valor dels béns que entren de l'exterior. Estadísticament es mesura com a valor CIF (cost insurance freight) que inclou el valor de cost de la mercaderia, l'assegurança i el preu del transport fins al país receptor (frontera, port o aeroport).
Saldo comerç exterior
Diferència entre les operacions corrents d'exportació i importació de béns i serveis que tenen lloc entre Catalunya i la resta del món. Apareix com a agregació del saldo amb l'estranger i del saldo amb la resta d'Espanya.
Taxa de cobertura
Relació entre exportacions i importacions dutes a terme en un període de referència i en un espai econòmic determinat.

Aspectes metodològics

L'estadística del comerç amb l'estranger s'elabora a partir de la informació més rellevant que es deriva de les relacions comercials amb altres països, a partir del document únic administratiu DUA, i de les relacions amb països de la Unió Europea a partir de la declaració Intrastat. Les dades ens les facilita elDepartament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les xifres es presenten segons l'aranzel integrat comunitari (TARIC) pel que fa a productes i grups de destinació; i segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009 revisada pel que fa a branques d'activitat. La informació es complementa amb dades de comerç per països i grans àrees i per mitjans de transport.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".