Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per països

Comerç amb l'estranger. Per àrees geogràfiques i països Catalunya. 2021 (p)
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Unió Europea (UE-27) 48.083,5 48.755,6 -672,1 98,6
Alemanya 8.100,1 12.615,3 -4.515,2 64,2
França 13.619,6 8.390,3 5.229,3 162,3
Itàlia 7.663,3 7.451,9 211,4 102,8
Portugal 5.008,2 2.190,3 2.817,9 228,7
Altres països i territoris d'Europa 11.035,5 7.972,3 3.063,2 138,4
Regne Unit 3.868,4 1.725,6 2.142,8 224,2
Suïssa 3.691,9 2.530,1 1.161,8 145,9
Amèrica del Nord 3.302,9 2.695,2 607,7 122,5
Estats Units d'Amèrica 3.008,9 2.458,7 550,2 122,4
Amèrica Central i del Sud 4.324,2 3.152,9 1.171,3 137,1
Resta del món 13.818,5 28.396,7 -14.578,2 48,7
Japó 910,4 1.286,9 -376,5 70,7
Xina 2.697,5 10.515,9 -7.818,4 25,7
Total 80.564,6 90.972,7 -10.408,1 88,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022.

Estadística COMEST

Nota metodològica

Definició de conceptes

Comerç amb l'estranger
Operacions de compra o venda de mercaderies entre Catalunya i altres països. No s'hi inclou el comerç amb la resta d'Espanya.
Exportació
Valor dels béns que surten cap a un país determinat. Estadísticament es mesura com a valor FOB (franc on board) que inclou el cost de les mercaderies, més les despeses de transport fins a la sortida del territori.
Importació
Valor dels béns que entren de l'exterior. Estadísticament es mesura com a valor CIF (cost insurance freight) que inclou el valor de cost de la mercaderia, l'assegurança i el preu del transport fins al país receptor (frontera, port o aeroport).
Saldo comerç exterior
Diferència entre les operacions corrents d'exportació i importació de béns i serveis que tenen lloc entre Catalunya i la resta del món. Apareix com a agregació del saldo amb l'estranger i del saldo amb la resta d'Espanya.
Taxa de cobertura
Relació entre exportacions i importacions dutes a terme en un període de referència i en un espai econòmic determinat.

Aspectes metodològics

L'estadística del comerç amb l'estranger s'elabora a partir de la informació més rellevant que es deriva de les relacions comercials amb altres països, a partir del document únic administratiu DUA, i de les relacions amb països de la Unió Europea a partir de la declaració Intrastat. Les dades ens les facilita el Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les xifres es presenten segons l'aranzel integrat comunitari (TARIC) pel que fa a productes i grups de destinació; i segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009 revisada pel que fa a branques d'activitat. La informació es complementa amb dades de comerç per països i grans àrees i per mitjans de transport.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".