Saltar al contingut principal

Despesa de les llars. Per relació amb l'activitat del sustentador principal

Despesa mitjana anual. Per relació amb l'activitat del sustentador principal Catalunya. 2021
Despesa mitjana
Per llar (euros) Per persona (euros) Per unitat de consum (euros) Despesa total (milions d'euros)
Actiu 33.046 12.085 18.582 70.458
Ocupat 33.864 12.270 18.911 68.739
Aturat 16.810 7.542 10.964 1.719
Inactiu 28.674 15.436 20.178 26.908
Jubilat 29.590 15.791 20.652 24.470
Feines llar 18.605 13.118 15.834 1.200
Altres situacions d'inactivitat 26.366 12.128 16.988 1.237
Total 31.710 12.856 18.997 97.366
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.

Darrera actualització: 29 de setembre de 2022.

Estadística EDCL

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades de despesa familiar s'han obtingut de l'Enquesta de pressupostos familiars (EPF) duta a terme per l'INE. La despesa familiar s'expressa en mitjanes anuals per llar, persona i unitat de consum. Els grups de despesa queden agrupats segons la Classificació de les funcions de consum individual COICOP-HBS del Sistema europeu de comptes econòmics integrats (SEC), nomenclatura harmonitzada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea.

La despesa en consum de les llars representa l'activitat econòmica principal de la població i és una aproximació al concepte de consum privat, com el component més important a la demanda agregada d'un país. El principal objectiu de les estadístiques de despesa en consum de les llars és produir informació estadística sobre la magnitud, l'estructura i la distribució d'aquesta despesa, així com les variacions internanuals de l'agregat de consum. Les despeses de consum registrades en l'EPF es refereixen al flux monetari que les economies de la llar destinen a l'adquisició d'articles de consum, més tota aquella despesa no monetària que es genera a partir dels béns de subministrament, autoconsum, qualsevol salari en espècie i el lloguer imputat a l'habitatge.

Les despeses es poden donar per persona que viu a la llar i per unitat de consum a la llar. Per tal d'obtenir les unitats de consum, s'empren les anomenades escales d'equivalència, que converteixen els membres de les llars en unitats de consum. Aquestes escales d'equivalència s'apliquen perquè, quan en una llar es posen en comú determinats béns i serveis, es generen unes economies d'escala, fet que comporta que les necessitats d'una llar amb n persones siguin inferiors a n vegades les necessitats d'una llar en la qual resideix una sola persona.

En aquest cas s'utilitza l'escala OCDE modificada, que dona els valors següents a cada membre de la llar:

  • Sustentador principal: 1
  • Adult major de 13 anys: 0,5
  • Infant de 13 anys i menys: 0,3

La despesa total d'una llar es divideix pel nombre d'unitats de consum de la llar, i s'obté així la despesa equivalent per unitat de consum. A cada membre d'una llar se li atribueix la despesa equivalent de la seva llar.

L'Enquesta de pressupostos familiars, base 2006 (EPF) s'inicia l'any 2006 i substitueix l'Enquesta contínua de pressupostos familiars, base1997 (ECPF), en vigor des de l'any 1997 fins al 2005. L'EPF 2006 incorpora diversos canvis metodològics i conceptuals, que milloren la qualitat de l'estimació de la despesa i de la seva estructura. Les comparacions amb dades relatives a l'enquesta anterior s'han de fer utilitzant mètodes estadístics d'enllaç.

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".