Saltar al contingut principal
Caps de bestiar. Per espècies Catalunya
Boví Oví Cabrum Porcí Equí Aviram Conilles mare Ruscos (1)
2016 570.935 599.730 72.776 6.564.718 20.981 43.032.805 362.071 29.737
2013 545.350 579.825 71.151 6.705.208 20.141 44.734.669 336.382 37.636
2009 544.135 600.082 71.748 6.742.638 19.352 43.890.563 335.054 39.389
2007 476.975 621.493 74.179 6.422.889 15.879 39.436.718 349.494 18.921
2005 532.708 687.312 75.137 6.522.814 13.259 40.786.700 320.111 18.955
2003 595.968 710.710 75.017 6.173.188 12.854 42.640.336 376.769 18.158
1999 690.852 870.366 72.162 6.019.399 14.295 51.126.511 397.270 29.399
1997 690.010 912.067 51.049 5.050.333 21.968 37.341.716 348.885 6.977
1995 668.683 860.401 46.426 4.390.484 15.276 40.105.756 344.495 3.018
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries de l'INE.
Notes:
- (1) Nombre de ruscs.
- Les dades del 1999 s'han adaptat a la població investigada en el Cens agrari 2009 per facilitar-ne la comparació.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2018.

EXPAGR

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'estructura de les explotacions agràries (EXPAGR).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Caps de bestiar
Terme utilitzat com a unitat de mesura per comptabilitzar el nombre de bestiar (per exemple, nombre de caps de bovins), excepte per als ruscos, per als quals es fa servir el mot unitat.

Aspectes metodològics

Les estadístiques agràries s'elaboren en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea. L'objectiu és tenir informació actualitzada i comparable de tots els estats membres, i utilitzar les estadístiques com a element bàsic a l'hora de dissenyar la política agrària comuna. Aquest programa estableix que es porti a terme un Cens agrari cada deu anys i unes enquestes per mostreig en els períodes intercensals. Per al cicle que s'inicia amb el Cens agrari 2009 s'estableixen dues enquestes de caràcter triennal.

En els censos, amb caràcter exhaustiu, s'investiguen totes les explotacions, les quals, a partir del 2009, han de complir uns criteris de mínims semblants als de les enquestes d'estructures. En canvi, en les enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries la població objecte d'estudi compleix sempre aquests criteris de mínims i la selecció s'obté per mostreig.

La introducció d'aquestes novetats metodològiques respecte a les anteriors edicions dels censos agraris comporta que les dades no siguin directament comparables.

A més, fins al Cens agrari 1999, el qüestionari incorporava un full addicional mitjançant el qual es recollia informació d'interès per al sector agrari català.

Entre els anys 1989 i 2007, aquestes operacions estadístiques han estat dutes a terme per l'Idescat amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

A partir de l'any 2009, l'INE és l'organisme responsable del Cens agrari en l'àmbit estatal, i a Catalunya compta amb la col•laboració de l'Idescat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, segons els convenis de col•laboració corresponents.

L'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries presenta per als períodes intercensals la sèrie amb dades biennals fins al 2007, que passarà a ser triennal a partir del 2013. A partir del 2013, s'amplien els apartats temàtics amb un apartat sobre Desenvolupament rural i un sobre Producció estàndard, que substitueix el tractament de les dades econòmiques de les explotacions, regides fins al 2007 pel marge brut.

A més, l'Idescat ha elaborat, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, diversos documents que difonen els principals resultats del Cens agrari i de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries, anteriors al 2009. El document dedicat al Cens agrari conté un recull de les principals variables, les compara amb les corresponents del Cens anterior i en comenta els aspectes bàsics de la seva evolució en el període intercensal.

Pel que fa als documents dedicats a l'Enquesta de l'estructura de les explotacions agràries, ofereixen dades de les principals variables d'aquesta Enquesta i les comparen amb les de l'univers de referència del Cens agrari corresponent.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".