Saltar al contingut principal

Producció de fusta i llenya. Per titularitat. Províncies

Producció de fusta i llenya. Per titularitat. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Producció de fusta (metres cúbics amb escorça) 365.068 319.758 134.310 8.093 827.229
Generalitat de Catalunya 5.744 0 366 0 6.110
Coníferes (resinoses) 5.744 0 366 0 6.110
Planifolis (frondoses) 0 0 0 0 0
Entitats locals 6.941 5.545 34.150 0 46.636
Coníferes (resinoses) 6.941 4.925 34.150 0 46.016
Planifolis (frondoses) 0 620 0 0 620
Propietat privada (1) 352.383 314.213 99.794 8.093 774.483
Coníferes (resinoses) 328.319 266.388 97.894 8.093 700.694
Planifolis (frondoses) 24.064 47.825 1.900 0 73.789
Producció de llenya (tones) 97.930 149.714 28.743 8.062 284.449
Generalitat de Catalunya 88 0 0 0 88
Coníferes (resinoses) 0 0 0 0 0
Planifolis (frondoses) 88 0 0 0 88
Entitats locals 220 80 2.515 0 2.815
Coníferes (resinoses) 0 0 0 0 0
Planifolis (frondoses) 220 80 2.515 0 2.815
Propietat privada (1) 97.622 149.634 26.228 8.062 281.546
Coníferes (resinoses) 15.304 13.339 5.449 2.345 36.437
Planifolis (frondoses) 82.318 136.295 20.779 5.717 245.109
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi.
Nota: (1) Dades referides als aprofitaments autoritzats.

Darrera actualització: 31 de gener de 2023.

Estadística PROFOR

Nota metodològica

Aspectes metodològics

D'acord amb la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, els aprofitaments forestals s'han de fer segons els principis de persistència, conservació i millora de les masses forestals. Amb aquesta fi, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació du a terme el programa anual d'aprofitaments i millores que recull tots els aprofitaments (fustes, llenyes, caça, pastures, tòfones, etc.) que s'han de realitzar durant l'any en curs a les forests públiques de Catalunya. Aquest programa busca la sostenibilitat, conservació i millora de les masses forestals, i fer compatible el rendiment econòmic de les forests amb la conservació dels hàbitats i les espècies presents.

A més, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural elabora anualment una relació de l'oferta pública de fustes i llenyes a Catalunya, tenint en compte les previsions dels programes anuals d'aprofitaments i millores, amb l'objectiu de donar publicitat als aprofitaments que es preveuen fer.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".