Saltar al contingut principal

Flota pesquera i captures. Per modalitat

Flota pesquera i captures. Per modalitat Catalunya. 2022
Embarcacions (nombre) GT (gross tonage) Captures (Kg)
Arrossegament 211 11.548,0 7.096.675
Arts menors 331 1.317,0 1.843.730
Encerclament 61 2.326,2 11.485.855
Encerclament tonyina vermella 4 934,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Palangre de fons 19 166,0 53.780
Palangre de superfície 11 362,9 365.737
Auxiliars 65 629,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mariscadors .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 284.168
Total 702 17.284,4 21.129.944
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
Nota: GT: Tonatge d'arqueig brut (gross tonage).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 19 de maig de 2023.

PESCA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de les captures pesqueres i de la producció aqüícola (PESCA).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Arqueig brut
Tonatge de l'embarcació, expressat en GT (gross tonage), que consta en el certificat d'arqueig expedit d'acord amb el Conveni internacional sobre arqueig de vaixells del 1969.
Arrossegament
Modalitat de pesca basada en l'ús d'una xarxa remolcada sobre el fons marí de forma activa pel motor principal del vaixell. Està constituïda per un cos cònic o piramidal tancat a la part posterior per una zona de menor llum de malla anomenada cóp.
Arts menors
Modalitat pesquera basada en l'ús de xarxes i ormeigs fixos o de pesca passiva o també de pesca activa, però de dimensions menors que en les modalitats anteriors. Es tracta en general d'embarcacions menors que utilitzen tresmalls, soltes, nanses, cargoleres, cadups, gàbies o rastells per a l'activitat de pesca o marisqueig.
Encerclament
Modalitat de pesca basada en l'ús d'una xarxa de forma aproximadament rectangular, amb la qual s'envolta una mola de peix amb l'ajut de potents focus lluminosos situats a bord d'una petita embarcació auxiliar anomenada bot de llums. Un cop encerclat el peix, la xarxa es tanca per la part inferior virant un cap anomenat sàgola. Les espècies objectiu són principalment els pelàgics petits, com la sardina i el seitó.
Encerclament de tonyina
Modalitat similar a l'encerclament de pelàgics petits pel que fa a la forma de l'art i el sistema de calament, però els vaixells són de dimensions superiors i es dediquen exclusivament a la pesca de la tonyina. Utilitzen una xarxa de forma similar, però de dimensions molt superiors. En aquest cas no s'utilitzen sistemes lluminosos per a la concentració del peix.
Palangre
Modalitat pesquera basada en el calament d'una línia de fil de niló molt resistent anomenada mare de la qual pengen, a intervals regulars, unes línies de fil més curtes anomenades braçolades, al final de les quals es lliga un ham amb l'esquer adient a l'espècie que es vol capturar. Quan es cala sobre el fons o entre dues aigües s'anomena palangre de fons. Quan està dotada de dispositius de flotació i va dirigida a especies de superfície (pelàgiques) s'anomena palangre de superfície.
Tonatge de registre brut (TRB)
Capacitat d'un vaixell mesurada en tones Moorson, equivalents a 2,83 m3 del sistema decimal, considerant la càrrega, les vitualles i la tripulació. A partir del 1995 s'aplica com a unitat de mesura el "Gross tonage" (GT) en la seva substitució.
Vaixell auxiliar
Vaixell o embarcació auxiliar de pesca o d'activitats d'aqüicultura: és el que figura inscrit en la Quarta Llista del Registre de Matrícules de Vaixells.
Vaixell pesquer
Qualsevol vaixell utilitzat per a la captura de peixos o altres recursos vius del mar (art. 1, punt 20 de la Directiva 2008/106/CE del Parlament Europeu i del Consell). D'aquesta definició queden exclosos els vaixells o les embarcacions dedicats a la pesca recreativa.

Aspectes metodològics

Les dades referents al sector de la pesca i l'aqüicultura provenen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El Departament planifica les línies de foment del sector pesquer i aqüícola, gestiona els programes d'ajut i comercialització de la pesca i l'aqüicultura, i executa els plans relatius als recursos marins. També coordina les relacions amb les confraries de pescadors i d'altres organitzacions del sector a Catalunya. Pel que fa a la flota pesquera, el Departament gestiona les autoritzacions de nova construcció, modernització i canvis de base dels vaixells de pesca.

A partir del 2013, s'ofereixen dades de la modalitat d'encerclament de la tonyina vermella i de les captures dels mariscadors a peu. No s'hi inclouen les captures subhastades a llotges catalanes per a vaixells de fora de Catalunya, ni les vendes fetes per auxiliars d'aqüicultura (aquesta producció està inclosa en les dades d'aqüicultura).

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".