Saltar al contingut principal

Inversió industrial. Per tipus de béns. Taxa de variació

Inversió industrial. Per destinació econòmica dels béns. Taxa de variació a preus corrents Catalunya
Total inversió industrial (taxa de variació) Energia i aigua Béns intermedis Automòbil Béns d'equipament Béns de consum durador Productes alimentaris, begudes i tabac Béns de consum no durador
2021 13,6 29,7 18,8 -13,0 26,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,6 -16,0
2020 -8,0 -12,9 -12,9 -13,5 -41,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -14,7 5,9
2019 1,0 1,9 4,3 -1,3 7,4 -17,6 -6,6 0,6
2018 9,6 15,0 12,1 9,2 20,7 -38,8 3,1 -0,2
2017 12,0 1,6 18,6 6,9 45,9 10,4 17,0 7,0
2016 2,9 -7,0 6,4 20,5 -0,5 -1,3 13,8 -6,1
2015 12,2 0,4 10,2 43,7 6,6 28,6 19,5 12,4
2014 4,7 4,2 1,5 12,8 2,5 -20,0 4,1 12,1
2013 1,4 -3,1 6,5 17,0 1,6 -3,5 -13,3 3,8
2012 -2,1 -3,2 -9,5 28,0 1,4 -22,0 -6,5 -0,7
2011 2,4 -8,0 10,4 12,1 8,1 -8,1 0,1 1,8
2010 -8,5 -14,3 0,2 -10,7 -6,1 -7,3 -20,3 -1,3
2009 -22,9 -10,9 -29,5 -23,2 -29,2 -31,5 -26,6 -21,3
2008 2,2 14,1 -6,8 26,6 -7,5 -5,0 0,5 -4,2
2007 2,9 9,1 4,1 -7,3 -23,7 6,1 10,6 12,8
2006 6,7 19,1 3,5 -8,8 29,8 1,3 -2,7 6,4
2005 5,3 33,4 5,2 -12,5 11,2 20,1 -4,4 -8,7
2004 3,5 9,7 8,0 -0,5 -19,7 19,5 -0,9 4,2
2003 1,7 9,3 6,6 -17,1 -18,9 -5,1 5,7 6,3
2002 -2,0 -0,1 -9,0 -12,6 17,3 5,1 4,2 2,7
2001 -0,9 7,2 -10,5 11,0 18,5 -6,9 -7,1 2,6
2000 12,7 32,4 8,0 8,7 10,1 0,1 17,2 5,8
1999 10,9 22,3 3,3 28,4 -13,3 23,4 21,3 11,3
Unitats: Tant per cent.
Font: Departament d'Empresa i Coneixement.
Nota: (p) Dades provisionals.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 26 de maig de 2021.

Estadística EII

Nota metodològica

Definició de conceptes

Inversió industrial
Valor de les adquisicions netes de l'immobilitzat (compres menys vendes), tant del material com de l'immaterial, i també els treballs duts a terme per les empreses per al seu immobilitzat. No s'hi inclouen les despeses amortitzables ni les inversions financeres.

Aspectes metodològics

L'Enquesta d'Inversió Industrial a Catalunya és una operació estadística de periodicitat semestral que segueix la metodologia comuna utilitzada a les enquestes dels diferents països de la Unió Europea. L'objectiu fonamental d'aquesta enquesta és proporcionar informació sobre l'evolució més recent de la inversió industrial a Catalunya i avançar el comportament inversor de la indústria i els seus sectors.

Es considera com a inversió el valor de les adquisicions netes de l'immobilitzat (compres menys vendes), tant del material com de l'immaterial, i també els treballs que les empreses realitzen per al seu immobilitzat. Tanmateix, no es consideren inversió ni les despeses amortitzables ni les inversions financeres.

Els qüestionaris s'envien dos cops l'any (primavera i tardor) a les dues mil empreses industrials que formen part de la mostra. En aquests qüestionaris es demanen dades quantitatives sobre la inversió realitzada i la prevista, informació qualitativa sobre la finalitat d'aquestes inversions i els factors que les limiten o estimulen.

Les dades tenen la temporalitat següent:

Enquesta de primavera:

 • dades quantitatives: any en curs (provisionals) i any anterior (definitives).
 • dades qualitatives: any en curs (provisionals).

Enquesta de tardor:

 • dades quantitatives: any en curs (provisionals) i previsions (de l'any següent).
 • dades qualitatives: any en curs (provisionals).

Les activitats industrials segueixen les seccions C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE-93) i amb la desagregació següent:

 • Indústria de l'energia i l'aigua (CCAE: 10;11;12;23;40;41)
 • Indústries de béns intermedis (CCAE: 13;14;15.6-7;17.1-3;20;21;24.1-3,6-7;25;26;27;28.4-7;31.2-6;32.1;37)
 • Indústria de l'automòbil (CCAE: 34)
 • Indústries de béns d'equipament (CCAE: 28.1-3;29.1-6;30;31.1;32.2;33.1-3;35.1-3)
 • Indústries de béns de consum durador (CCAE: 29.7;32.3;33.4-5;35.4-5;36.1-3)
 • Indústria manufacturera de productes alimentaris, begudes i tabac (CCAE: 15.1-5,8-9;16)
 • Indústries de béns de consum no durador (CCAE: 17.4-7;18;19;22;24.4-5;36.4-6)

El sector de la indústria de l'energia i l'aigua és un sector afegit en el cas de Catalunya, però que no s'estudia en les enquestes d'Espanya i d'altres països de la Unió Europea.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".