Saltar al contingut principal

Despesa en R+D interna. Per origen dels fons i sectors d'execució

Despesa en R+D interna. Per origen del fons i sectors d'execució 2021
Administració pública Ensenyament superior Empreses i SIPSFL Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Origen del fons
Administració pública i ensenyament superior 484.113 707.339 106.289 1.297.740 7.146.839 18,2
Empreses i SIPSFL 128.946 56.479 2.249.623 2.435.047 8.817.955 27,6
Estranger 110.266 86.447 149.230 345.942 1.284.455 26,9
Total 723.324 850.264 2.505.141 4.078.729 17.249.249 23,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE.
Nota: Les dades de Catalunya es corresponen a la despesa en R+D per interna feta a Catalunya per unitats que hi tenen activitat d'R+D, independentment d'on s'ubiqui la seu social.
Empreses i SIPSFL: Sector de les institucions privades sense finalitat de lucre.

Darrera actualització: 27 de març de 2023.

RD

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística sobre activitats en R+D (RD).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Despesa interna en R+D
Quantitat destinada al finançament d'activitats d'R+D que tenen lloc dins de la unitat o centre de recerca.
Intensitat d'R+D
Percentatge del volum de negoci que les empreses dediquen a recerca i desenvolupament.

Aspectes metodològics

Les dades de l'esforç a Catalunya en recerca i desenvolupament tecnològic (R+D) provenen de l'Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament tecnològic que realitza l'INE anualment. Per tal de facilitar la comparabilitat amb altres països de la Unió Europea, la metodologia utilitzada en aquesta estadística segueix la proposada per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), reflectida al Manual de Frascati.

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprenen el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

L'estadística d'R+D és una estadística censal en els sectors Administració pública, ensenyament superior, institucions privades sense afany de lucre (IPSAL) i una estadística mostral en el sector empreses.

Per calcular l'esforç en R+D a Catalunya es mesura principalment la despesa en R+D realitzada dins de la unitat enquestada (despesa interna), i el personal que es destina a aquesta finalitat en equivalència a dedicació plena (EDP). Aquesta informació es proporciona per sectors d'execució.

La despesa es presenta en euros corrents i en percentatge respecte al PIB, i es desagrega en despesa corrent (retribucions i altres despeses corrents) i de capital. També es classifica segons l'origen dels fons destinats a R+D.

El còmput del personal en equivalència a dedicació plena té en compte el personal que treballa a jornada completa en activitats d'R+D i la suma de fraccions de temps dedicat a activitats d'R+D del personal a dedicació parcial en R+D. La informació es proporciona pel total del personal i per les dones i es desagrega en tres categories: personal investigador, tècnic i auxiliar.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".