Saltar al contingut principal

Sector energètic. Principals resultats

Balanç energètic. Principals resultats Catalunya. 2019
Producció d'energia primària Saldo (1) import./ export. Consum d'energia primària Transformació d'energia Consums propis sector energètic Pèrdues transport i distribució Usos no energ. Consum final d'energia
Lignit 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8
Altres carbons 0,0 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 12,6 20,7
Petroli brut 35,8 8.362,3 8.398,1 -8.398,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Gasos liquats del petroli (2) 0,0 941,6 941,6 209,6 0,0 0,0 983,7 167,5
Prod. petrolífers lleugers 0,0 1.673,9 1.673,9 1.322,8 0,0 0,0 2.047,5 949,2
Prod. petrolífers mitjans 0,0 2.059,8 2.059,8 3.670,7 0,0 0,0 0,0 5.730,5
Prod. petrolífers pesants 0,0 -762,3 -762,3 1.028,2 13,7 0,0 170,9 81,3
Altres prod. petrolífers (3) 0,0 -726,4 -726,4 1.007,9 0,0 0,0 17,9 263,6
Gas natural 0,7 5.821,2 5.821,9 -2.425,0 432,8 18,2 0,0 2.945,9
Energia nuclear (4) 6.220,4 0,0 6.220,4 -6.220,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Energ. hidroelèctrica (5) 303,4 0,0 303,4 -303,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Energia eòlica (5) 271,1 0,0 271,1 -271,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Energ. solar fotovoltaica (5) 38,8 0,0 38,8 -38,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Energia elèctrica (6) 0,0 123,9 123,9 4.072,5 229,6 342,0 0,0 3.624,8
Biomassa (7) 457,5 246,8 704,3 -176,5 0,0 0,0 0,0 527,8
Energia solar tèrmica 33,0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
Residus no renovables (8) 138,0 0,0 138,0 -33,1 6,7 0,0 0,0 98,2
Total (9) 7.507,4 17.863,8 25.371,2 -5.579,4 1.751,8 360,2 3.233,1 14.446,7
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
Notes:
- (1) Inclou la variació dels estocs ("-" per als augments i "+" per a les disminucions) i també els lliuraments a vaixells nacionals i estrangers dedicats al transport marítim internacional, considerats com a búnquers (amb signe "-").
- (2) S'inclou el propà, el butà i altres gasos derivats del petroli (fonamentalment gas de refineria).
- (3) S'hi inclou el coc de petroli.
- (4) Producció bruta d'energia elèctrica de les centrals nuclears mesurada en termes d'energia física (2.530 kcal/kWh).
- (5) Producció bruta d'energia elèctrica de les centrals hidràuliques, eòliques i fotovoltaiques mesurada en termes d'energia física (860 kcal/kWh).
- (6) Saldo dels intercanvis elèctrics entre Catalunya i la resta d'Espanya i l'estranger, mesurat en equivalent al consum (860 kcal/kWh).
- (7) S'hi inclou la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, els biocombustibles i el biogàs.
- (8) S'hi inclou els residus industrials no renovables (hidrogen, gasos de procés,...).
- (9) La producció d'energia primària i el consum d'energia primària es mesuren en termes d'energia física.

Darrera actualització: 14 d'abril de 2021.

ENE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Balanç energètic (ENE).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum d'energia primària
Agregació de la producció local amb el saldo d'importació/exportació d'energia, tenint en compte les variacions d'estocs i els búnquers.
Producció d'energia primària
Quantitat local produïda de les diverses formes d'energia.
Saldo d'importació/exportació d'energia
Diferència entre el consum brut d'energia de fonts primàries o equivalents més la variació d'estocs i búnquers, i la producció local d'energia primària.
Tona equivalent de petroli (tep)
Unitat d'energia equivalent a 107 quilocalories. Aquesta unitat és emprada normalment en els balanços energètics per expressar els continguts energètics reals de les diferents fonts d'energia en relació amb una unitat estàndard de petroli brut, que té un poder calorífic inferior (PCI) de 107 quilocalories per tona.
Transformació d'energia
Quantitat d'energia consumida en els processos de transformació del sector energètic.

Aspectes metodològics

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

L'ICAEN actua en molts àmbits del món energètic i, entre d'altres funcions, és qui elabora les estadístiques energètiques de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".