Saltar al contingut principal
Producció d'energia elèctrica Catalunya
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Energies no renovables 36.329,7 39.897,4 35.397,9 39.343,8 37.476,7 36.907,7 34.419,9 37.553,3 39.523,4 38.504,8 41.033,5
Carbó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 516,0
Fuel-gas i gasoil-gas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 3,0 67,6
Cicles combinats 5.542,5 9.144,8 7.406,8 8.193,6 7.251,7 7.077,7 5.221,7 5.918,7 8.342,8 9.722,8 8.766,2
Cogeneració 4.945,6 5.443,1 5.438,9 5.319,0 5.164,8 5.252,3 5.101,4 5.680,7 5.871,0 5.657,0 5.536,2
Altres no renovables 941,1 723,0 616,9 579,1 355,8 291,4 364,9 1.244,3 1.310,4 1.324,5 1.287,8
Nuclear 24.900,5 24.586,5 21.935,3 25.252,0 24.704,4 24.286,4 23.731,9 24.709,7 23.996,4 21.784,0 24.859,7
Energies renovables 8.985,5 7.632,3 9.101,6 7.683,3 7.842,2 8.364,6 9.385,8 9.941,4 7.149,6 6.705,9 7.521,5
Hidràulica 5.447,6 3.655,6 5.505,0 3.879,6 4.230,9 4.783,9 5.581,4 5.722,7 3.653,0 3.992,5 5.277,3
En règim ordinari 4.141,7 2.764,5 4.295,4 2.963,8 3.327,9 3.781,9 4.390,3 4.607,4 2.851,1 3.054,6 4.156,8
En règim especial, aïllades i amb contracte privat 1.305,9 891,1 1.209,5 915,8 903,0 1.002,0 1.191,1 1.115,3 801,9 937,9 1.120,6
RSU renovable 147,1 167,1 147,4 174,7 166,1 170,0 147,9 153,5 139,7 138,0 155,6
Biogàs 186,0 152,1 170,4 191,4 190,2 214,0 205,3 249,0 234,9 228,5 206,0
Biomassa forestal i agrícola 14,6 20,1 20,2 19,4 18,4 25,6 25,6 31,8 24,0 0,1 0,4
Eòlica 2.637,2 3.152,7 2.767,4 2.885,5 2.735,4 2.658,5 2.934,0 3.263,9 2.691,3 1.987,8 1.584,8
Fotovoltaica 484,1 451,5 400,2 428,9 418,9 424,2 414,9 431,7 406,1 359,0 297,4
Solar termoelèctrica 68,8 33,2 91,1 103,7 82,3 88,4 76,7 88,7 0,6 0,0 0,0
Total producció bruta 45.315,2 47.529,7 44.499,5 47.027,1 45.318,9 45.272,4 43.805,7 47.494,8 46.673,0 45.210,7 48.555,0
Consums auxiliars 1.628,3 1.710,6 1.571,3 1.657,8 1.607,7 1.611,1 1.616,7 1.679,3 1.735,2 1.720,7 1.858,2
Producció neta 43.686,9 45.819,1 42.928,2 45.369,2 43.711,2 43.661,3 42.189,0 45.815,4 44.937,8 43.490,0 46.696,8
Consum de bombament 325,9 174,9 81,2 160,0 297,3 425,6 361,6 335,6 382,5 277,4 496,1
Producció disponible 43.361,0 45.644,2 42.847,0 45.209,2 43.413,9 43.235,7 41.827,4 45.479,8 44.555,3 43.212,6 46.200,6
Unitats: GWh.
Font: Institut Català d'Energia.

Darrera actualització: 14 d'abril de 2021.

Estadística ENE

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum de bombament
Quantitat d'energia consumida en l'etapa de bombament.
Consums auxiliars
Quantitat d'energia pròpia de les centrals de producció d'energia elèctrica.
Producció bruta d'electricitat
Quantitat d'energia elèctrica mesurada en borns de generador. Inclou els consums auxiliars.
Producció disponible d'electricitat
Quantitat neta produïda menys el consum de bombament.
Producció neta d'electricitat
Quantitat bruta produïda menys els consums auxiliars.

Aspectes metodològics

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

L'ICAEN actua en molts àmbits del món energètic i, entre d'altres funcions, és qui elabora les estadístiques energètiques de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".