Saltar al contingut principal

Sector miner. Principals resultats. Províncies

Sector miner. Principals resultats. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Població ocupada 1.021 487 301 389 2.198 13.527 16,2
Personal de producció 538 243 174 205 1.160 8.161 14,2
Hores treballades (milers) 860 355 153 299 1.667 13.846 12,0
Potència instal·lada (milers kW) 174,8 81,6 54,0 81,8 392,2 2.878,4 13,6
Consum d'energia elèctrica (MWh) 35.689 9.200 2.976 20.104 67.969 467.333 14,5
Costos de producció (M€) 49,70 13,49 7,27 12,92 83,38 622,19 13,40
Despeses de personal 14,76 4,88 1,95 4,13 25,73 188,24 13,67
Combustibles i energia 9,03 3,28 2,13 5,32 19,75 148,26 13,32
Primeres matèries 9,57 1,61 0,88 1,53 13,60 82,55 16,47
Altres despeses 16,33 3,71 2,30 1,95 24,29 203,13 11,96
Valor de producció (M€) 71,12 22,93 9,05 18,57 121,67 1.006,33 12,09
Font: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Darrera actualització: 3 de novembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Mineria
Activitat industrial consistent en l'extracció selectiva, mitjançant l'aplicació de tècnica minera i l'ús d'explosius, de substàncies i minerals existents en l'escorça terrestre, de forma que sigui econòmicament rentable. En sentit ampli, el terme mineria inclou, a més de les operacions soterrànies i a cel obert, les que es produeixin en el tractament de substàncies minerals extretes, com les de trituració, la separació per mides, el rentat, la concentració, etc. amb l'objectiu de condicionar aquestes substàncies per a la seva venda i transformació, així com els treballs que requereixin l'aplicació de tècnica minera o l'ús d'explosius.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".