Saltar al contingut principal

Sector miner. Principals resultats. Províncies

Sector miner. Principals resultats. Províncies 2020
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Població ocupada 1.911 508 371 642 3.432 29.319 11,7
Personal de producció 1.049 257 217 347 1.870 16.337 11,4
Hores treballades (milers) 2.489 317 174 712 3.692 35.923 10,3
Potència instal·lada (milers kW) 281,9 84,1 67,7 125,0 558,7 4.498,8 12,4
Consum d'energia elèctrica (MWh) 255.484 17.792 2.451 17.871 293.598 2.667.598 11,0
Costos de producció (M€) 260,44 12,68 6,97 20,53 300,62 1.724,03 17,44
Despeses de personal 67,50 4,27 2,16 10,51 84,44 522,61 16,16
Combustibles i energia 26,69 2,97 2,04 4,99 36,69 295,06 12,43
Primeres matèries 34,74 1,54 1,01 2,13 39,41 295,01 13,36
Altres despeses 131,51 3,90 1,76 2,90 140,08 611,35 22,91
Valor de producció (M€) 223,67 20,32 11,43 37,32 292,74 3.061,07 9,56
Font: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Darrera actualització: 22 de novembre de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Mineria
Activitat industrial consistent en l'extracció selectiva, mitjançant l'aplicació de tècnica minera i l'ús d'explosius, de substàncies i minerals existents en l'escorça terrestre, de forma que sigui econòmicament rentable. En sentit ampli, el terme mineria inclou, a més de les operacions soterrànies i a cel obert, les que es produeixin en el tractament de substàncies minerals extretes, com les de trituració, la separació per mides, el rentat, la concentració, etc. amb l'objectiu de condicionar aquestes substàncies per a la seva venda i transformació, així com els treballs que requereixin l'aplicació de tècnica minera o l'ús d'explosius.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".