Saltar al contingut principal

Sector miner. Principals resultats. Províncies

Sector miner. Principals resultats. Províncies 2019
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Població ocupada 2.119 539 357 633 3.648 28.728 12,7
Personal de producció 1.168 275 216 349 2.008 15.688 12,8
Hores treballades (milers) 2.808 367 172 715 4.062 36.560 11,1
Potència instal·lada (milers kW) 288,1 88,6 66,1 174,0 616,8 5.209,0 11,8
Consum d'energia elèctrica (MWh) 360.075 17.554 2.578 18.233 398.440 3.170.221 12,6
Costos de producció (M€) 316,64 13,16 6,85 21,07 357,72 1.804,13 19,8
despeses de personal 67,25 4,75 2,17 10,15 84,32 518,23 16,3
combustibles i energia 41,09 3,29 2,06 5,32 51,76 333,45 15,5
primeres matèries 48,64 1,85 0,86 2,25 53,6 325,42 16,5
altres despeses 159,67 3,27 1,75 3,35 168,04 627,02 26,8
Valor de producció (M€) 327,82 21,74 11,52 45,25 406,33 3.338,92 12,2
Font: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Darrera actualització: 4 de novembre de 2021.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Mineria
Activitat industrial consistent en l'extracció selectiva, mitjançant l'aplicació de tècnica minera i l'ús d'explosius, de substàncies i minerals existents en l'escorça terrestre, de forma que sigui econòmicament rentable. En sentit ampli, el terme mineria inclou, a més de les operacions soterrànies i a cel obert, les que es produeixin en el tractament de substàncies minerals extretes, com les de trituració, la separació per mides, el rentat, la concentració, etc. amb l'objectiu de condicionar aquestes substàncies per a la seva venda i transformació, així com els treballs que requereixin l'aplicació de tècnica minera o l'ús d'explosius.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".