Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Despeses. Per seccions

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Despeses. Per seccions Catalunya
2023 2022
Òrgans superiors 101,78 99,07
Parlament de Catalunya 74,12 72,62
Consell de Garanties Estatutàries 3,46 3,42
Sindicatura de Comptes 13,68 12,92
Oficina Antifrau de Catalunya 6,96 6,82
Comissió Jurídica Assessora 3,56 3,28
Departaments 33.884,33 31.327,04
Presidència 1.017,27 701,44
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.269,74
Territori 2.421,64 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Economia i Hisenda 193,71 183,77
Igualtat i Feminismes 116,14 91,57
Acció Exterior i Govern Obert .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 94,27
Acció Exterior i Unió Europea 100,09 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Recerca i Universitats 1.588,99 1.476,70
Interior 1.813,64 1.599,44
Educació 6.960,45 6.555,56
Salut 11.635,66 10.614,10
Cultura 476,83 384,97
Justícia .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.092,28
Justícia, Drets i Memòria 1.205,16 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Drets socials 3.470,48 3.860,97
Empresa i Treball 1.472,21 1.224,57
Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 1.412,05 1.177,66
Fons no departamentals 17.653,83 17.437,17
Pensions. Classes passives 1,60 1,60
Deute 11.417,95 11.389,54
Despeses de diversos departaments 1.587,63 1.622,07
Participació ens locals de Catalunya en ingressos de l'Estat 4.346,65 4.123,96
Fons de contingència 300,00 300,00
Total 51.639,94 48.863,27
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Notes:
Subsector Generalitat.
No es va aprovar la Llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
Des de 2015, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials s'ha integrat al Departament de Benestar Social i Família.
Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 6 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Pressupost
Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.
Pressupost preventiu o inicial
Document comptable que reflecteix les quantitats aprovades tant d'ingressos com de despeses, amb la característica que aquestes han de ser equilibrades, és a dir, el total dels ingressos i de les despeses ha de coincidir quantitativament. Quan es parla de pressupost sense especificar-ne la classe, s'entén que és el preventiu.

Aspectes metodològics

Els pressupostos públics són el pla econòmic i financer associat a l'estratègia del Govern. Són una eina per a la planificació, programació, control, seguiment i avaluació de les actuacions del sector públic. Tenen caràcter anual i en ells s'especifiquen les previsions dels ingressos que s'esperen obtenir i les despeses (crèdits) que com a màxim es podran reconèixer durant l'exercici. Els aprova el Parlament com a llei específica.

Pressupostos de la Generalitat: comprèn el pressupost preventiu, per funcions i per capítols, el pressupost consolidat i el pressupost liquidat, així com les inversions reals a les comarques catalanes. Es presenten també els pressupostos de les entitats autònomes administratives, comercials i financeres, de dret públic, mercantils, gestores de la Seguretat Social.

S'hi incorpora una taula d'ingressos i despeses, per capítols, d'acord amb la metodologia SEC (Sistema europeu de comptes nacionals i regionals), conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.

El subsector Generalitat correspon a l'Administració de la Generalitat. Està integrat pels diferents departaments, els òrgans superiors (Parlament, Sindicatura de Comptes, etc.) i els anomenats Fons no departamentals (pensions, deute, despeses de diversos departaments, etc.).

No es va aprovar la Llei de pressupostos per a l'exercici 2013.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

Taules disponibles [+]