Saltar al contingut principal
Turistes estrangers. Per motiu del viatge Catalunya
Turistes estrangers Oci/vacances Personal (familiar, salut i compres) Raons professionals Altres
2022 14.852,0 12.645,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.310,4 896,2
2021 5.787,8 4.803,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 469,5 515,0
2020 3.870,3 3.126,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 329,8 413,7
2019 19.375,2 16.552,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.611,3 1.211,7
2018 19.196,3 16.382,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.361,9 1.452,1
2017 19.118,4 16.092,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.524,1 1.501,4
2016 18.139,2 14.885,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.682,6 1.570,7
2015 19.260,6 15.596,9 848,9 2.049,0 765,9
2014 18.311,8 15.264,4 611,5 1.670,8 765,0
2013 16.638,4 13.795,0 546,8 1.670,4 626,2
2012 15.533,6 12.853,4 626,9 1.440,7 612,5
2011 14.969,4 11.901,3 897,5 1.397,9 772,7
2010 14.206,6 11.138,3 920,0 1.448,3 699,9
2009 13.597,0 10.665,7 946,5 1.194,7 790,0
2008 15.026,9 11.925,3 836,7 1.493,4 771,5
2007 15.892,4 12.603,2 933,6 1.677,5 678,0
2006 15.809,5 12.047,9 1.171,0 1.790,5 800,0
2005 14.662,0 10.929,1 1.184,0 1.909,4 639,6
2004 13.170,4 9.783,9 984,4 1.813,2 588,9
2003 12.393,3 9.466,7 812,6 1.600,5 513,6
2002 12.324,2 9.576,0 713,5 1.432,5 602,1
2001 10.714,7 8.306,1 605,0 1.266,4 537,2
Unitats: Milers.
Font:
2001-2015: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta Frontur de l'Institut d'Estudis Turístics (IET).
2016-2022: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.
- A partir del 2016 les dades de motiu del viatge personal (familiar, salut i compres), estan incloses a altres.
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
- Es consideren els turistes estrangers que tenen com a destinació principal i secundària del seu viatge Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 2 de març de 2023. Sèries revisades el 15 de març de 2023.

TUREST

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística del turisme estranger (TUREST).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Turista
Persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Aspectes metodològics

L'estadística sobre els viatges dels turistes estrangers té com a objectiu quantificar i caracteritzar els fluxos d'entrada de visitants a Catalunya, així com conèixer la despesa turística declarada.

Les dades s'obtenen a partir de l'Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur), responsabilitat de l'Institut d'Estudis Turístics (IET). A partir de les bases de dades d'accés restringit facilitades per l'IET, l'Idescat amplia els resultats amb una major desagregació de les variables per a Catalunya. Proporciona informació anual dels turistes per país de procedència. A més, la informació referida als turistes, es classifica en diferents variables: allotjament, motiu del viatge, país de residència i tipus de transport.

Frontur és una enquesta contínua de periodicitat mensual que utilitza un sistema mixt de recollida, és un instrument bàsic per l'observació del turisme estranger a Catalunya. Aprofita registres administratius per totes les vies d'accés: carreteres, aeroports, ferrocarrils i ports, fa recomptes manuals en els punts fronterers i duu a terme enquestes per mostreig a les entrades i sortides d'Espanya. Aquesta operació estadística genera informació sobre el nombre de viatgers.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Cal advertir que els resultats proporcionats per l'Idescat poden presentar diferències amb altres fonts com a conseqüència de les diferències metodològiques que existeixen en el moment d'elaborar les dades.

Fins l'any 2015, les dades són sempre provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".